History

History

HISTORY

Past President and Councilors

Year
President
Councilors
1968-
1970
Katsuma Dan
Minoru Amano
Tetsuo Iino
Goro Eguchi
Tokindo Okada
Yoshio Okada
Kayo Okazaki
Masao Sugiyama
Ikuo Takeuchi
Seiichi Hino
Masaki Furuya
Yasuo Maeda
Naohiko Yanagishima
Tomomichi Yanagida
Kiyotaka Yamana
1971-
1972
Katsuma Dan
Minoru Amano
Tetsuo Iino
Nobuo Egami
Goro Eguchi
Eiji Onishi
Tokindo Okada
Haruo Kanatani
Izumi Kawakami
Yukiaki Kuroda
Masao Sugiyama
Ikuo Takeuchi
Yujiro Hayashi
Masaki Furuya
Kiyotaka Yamana
1973-
1974
Masao Sugiyama
Hironori Ishizaki
Nobuo Egami
Yoshiyuki Endo
Eiji Onishi
Yoshio Okada
Haruo Kanatani
Izumi Kawakami
Yukiaki Kuroda
Manabu Kojima
Yukio Hiramoto
Koichi Hiwatashi
Kousaku Maruyama
Hideo Mohri
Naohiko Yanagishima
1975-
1976
Masao Sugiyama
Hironori Ishizaki
Goro Eguchi
Tokindo Okada
Yoshio Okada
Kayo Okazaki
Hikoichi Sakai
Masao Sugiyama
Tadao Hama
Yukio Hiramoto
Koichi Hiwatashi
Kousaku Maruyama
Hideo Mohri
Naohiko Yanagishima
Kiyotaka Yamana
1977-
1978
Katsuma Dan
Nobuo Egami
Goro Eguchi
Eiji Onishi
Tokindo Okada
Yoshihiro Kato
Haruo Kanatani
Yukiaki Kuroda
Hikoichi Sakai
Ikuo Takeuchi
Masaki Furuya
Kiyotaka Yamana
Mitsuki Yoneda
Hiroshi Watanabe
1979-
1980
Tokindo Okada
Minoru Amano
Hironori Ishizaki
Nobuo Egami
Eiji Onishi
Kayo Okazaki
Yoshio Okada
Chiaki Katagiri
Yoshihiro Kato
Haruo Kanatani
Yukiaki Kuroda
Koichiro Shiokawa
Koichi Hiwatashi
Hideo Mohri
Mitsuki Yoneda
1981-
1982
Tokindo Okada
Minoru Amano
Hironori Ishizaki
Goro Eguchi
Masukichi Okada
Yoshio Okada
Chiaki Katagiri
Hikoichi Sakai
Koichiro Shiokawa
Yoshiaki Suzuki
Ikuo Takeuchi
Yukio Hiramoto
Motonori Hoshi
Takeo Mizuno
Hideo Mohri
1983-
1984
Yoshihiro Kato
Goro Eguchi
Tokindo Okada
Masukichi Okada
Haruo Kanatani
Hikoichi Sakai
Tsutomu Sugiyama
Yoshiaki Suzuki
Masatoshi Takeichi
Ikuo Takeuchi
Yukio Hiramoto
Motonori Hoshi
Takeo Mizuno
Kiyotaka Yamana
Mitsuki Yoneda
1985-
1986
Yoshihiro Kato
Minoru Amano
Hironori Ishizaki
Eiji Onishi
Tokindo Okada
Chiaki Katagiri
Yukiaki Kuroda
Koichiro Shiokawa
Tsutomu Sugiyama
Masatoshi Takeichi
Marina Dan
Toru Higashinakagawa
Hideo Mohri
Kiyotaka Yamana
Mitsuki Yoneda
1987-
1988
Ikuo Yasumasu
Minoru Amano
Hironori Ishizaki
Goro Eguchi
Masukichi Okada
Chiaki Katagiri
Yoshihiro Kato
Yukiaki Kuroda
Noriyuki Satoh
Koichiro Shiokawa
Yoshiaki Suzuki
Yukio Hiramoto
Motonori Hoshi
Tako Mizuno
Hideo Mohri
1989-
1990
Ikuo Yasumasu
Goro Eguchi
Tokindo Okada
Masukichi Okada
Hisato Kondoh
Hikoichi Sakai
Noriyuki Satoh
Hiraku Shimada
Yoshiaki Suzuki
Masatoshi Takeichi
Toru Higashinakagawa
Motonori Hoshi
Mitsuki Yoneda
Kenjiro Yamagami
kiyoktaka Yamana
1991-
1992
Goro Eguchi
Makoto Asashima
Minoru Amano
Chiaki Katagiri
Hisato Kondoh
Koichiro Shiokawa
Hiraku Shimada
Masatoshi Takeichi
Norio Nakatsuji
Yoshitaka Nagahama
Toru Higashinakagawa
Ikuo Yasumasu
Kenjiro Yamagami
kiyoktaka Yamana
Mitsuki Yoneda
1993-
1994
Goro Eguchi
Makoto Asashima
Shinichi Abe
Minoru Amano
Hiroyuki Ide
Masukichi Okada
Chiaki Katagiri
Noriyuki Satoh
Koichiro Shiokawa
Norio Nakatsuji
Yoshitaka Nagahama
Hajime Fujisawa
Motonori Hoshi
Sadao Yasugi
Ikuo Yasumasu
1995-
1996
Masukichi Okada
Shinichi Abe
Hiroyuki Ide
Goro Eguchi
Atsushi Kuroiwa
Hisato Kondoh
Noriyuki Satoh
Hiraku Shimada
Hiroko Shirai
Masatoshi Takeichi
Marina Dan
Toru Higashinakagawa
Hajime Fujisawa
Motonori Hoshi
Sadao Yasugi
1997-
1998
Masukichi Okada
Shinichi Aizawa
Makoto Asashima
Naoto Ueno
Goro Eguchi
Chiaki Katagiri
Atushi Kuroiwa
Hisato Kondoh
Hiraku Shimada
Masatoshi Takeichi
Marina Dan
Norio Nakatsuji
Yoshitaka Nagahama
Harukazu Nakamura
Hiroki Nishida
1999-
2000
Masatoshi Takeichi
Shinichi Aizawa
Kiyokazu Agata
Makoto Asashima
Hiroyuki Ide
Naoto Ueno
Hideyuki Okano
Noriyuki Satoh
Yoshiko Takahashi
Norio Nakatsuji
Harukazu Nakamura
Hiroki Nishida
Hajime Fujisawa
Motonori Hoshi
Sadao Yasugi
2001-
2002
Masatoshi Takeichi
Kiyokazu Agata
Hiroyuki Ide
Noriko Osumi
Hideyuki Okano
Atsushi Kuroiwa
Satoru Kobayashi
Hisato Kondoh
Noriyuki Satoh
Yoshiko Takahashi
Hiroyuki Takeda
Sumihare Noji
Hajime Fujisawa
Motonori Hoshi
Sadao Yasugi
2003-
2004
Makoto Asashima
Shinichi Aizawa
Naoto Ueno
Tadashi Uemura
Noriko Osumi
Hitoshi Okamoto
Shigeru Kuratani
Atsushi Kuroiwa
Satoru Kobayashi
Hisato Kondoh
Masatoshi Takeichi
Hiroyuki Takeda
Noriko Nakatsuji
Harukazu Nakamura
Hiroki Nishida
2005-
2006
Makoto Asashima
Shinichi Aizawa
Koji Akasaka
Kiyokazu Agata
Naoto Ueno
Hitoshi Okamoto
Shigeru Kuratani
Noriyuki Satoh
Yumiko Saga
Yoshiko Takahashi
Koji Tamura
Harukazu Nakamura
Hiroki Nishida
Sumihare Noji
Sadao Yasugi
Kenichi Yamamura
2007-
2008
Shinichi Aizawa
Koji Akasaka
Kiyokazu Agata
Tadashi Uemura
Noriko Osumi
Hideyuki Okano
Atsushi Kuroiwa
Satoru Kobayashi
Hisato Kondoh
Yumiko Saga
Noriyuki Satoh
Yoshiko Takahashi
Hiroyuki Takeda
Koji Tamura
Sumihare Noji
Makoto Asashima
Shinichi Nakagawa
Isato Araki
Mikiko Tanaka
Naoto Ueno
2009-
2010
Shinichi Aizawa
Tadashi Uemura
Noriko Osumi
Hitoshi Okamoto
Shigeru Kuratani
Atsushi Kuroiwa
Satoru Kobayashi
Shigeru Kondo
Hisato Kondoh
Shinji Takada
Hiroyuki Takeda
Harukazu Nakamura
Hiroki Nishida
Shigeo Hayashi
Kimiko Fukuda
Hideko Urushihara
Toshihiko Fujimori
2011-
2012
Kiyokazu Agata
Shinichi Aizawa
Naoto Ueno
Hitoshi Okamoto
Ryoichiro Kageyama
Mineko Kengaku
Haruhiko Koseki
Shigeru Kondo
Yumiko Saga
Haruhiko Shiomi
Shinji Takada
Yoshiko Takahashi
Koji Tamura
Shigeo Hayashi
Masahiko Hibi
Kimiko Fukuda
Toshihiko Fujimori
Takaki Miyata
Shosei Yoshida
Kazuko Koshiba-Takeuchi
Shigeru Kuratani
2013-
2014
Kiyokazu Agata
Shinichi Aizawa
Naoto Ueno
Tadashi Uemura
Satoru Kobayashi
Hisato Kondoh
Yumiko Saga
Hitoshi Sawa
Atsuko Sehara
Yoshiko Takahashi
Hiroyuki Takeda
Koji Tamura
Hiroki Nishida
Masahiko Hibi
Shosei Yoshida
Erina Kuranaga
Kazuko Koshiba-Takeuchi
Kaoru Yoshida
Hirokazu Tsukaya
2015-
2016
Naoto Ueno
Kiyokazu Agata
Tadashi Uemura
Erina Kuranaga
Mineko Kengaku
Satoru Kobayashi
Shigeru Kondo
Hiroshi Sasaki
Hitoshi Sawa
Atsuko Sehara
Shinji Takada
Hiroyuki Takeda
Hiroki Nishida
Shigeo Hayashi
Toshihiko Fujimori
Hirokazu Tsukaya
2017-
2018
Naoto Ueno
Kiyokazu Agata
Shigeru Kuratani
Erina Kuranaga
Shigeru Kondo
Yumiko Saga
Shinji Takada
Yoshiko Takahashi
Koji Tamura
Hirokazu Tsukaya
Shinichi Nakagawa
Shigeo Hayashi
Toshihiko Fujimori
Kenji Matsuno
Shosei Yoshida
Hiroshi Wada
2019-
2020
Hiroyuki Takeda
Naoto Ueno
Tadashi Uemura
Shigeru Kuratani
Mineko Kengaku
Yumiko Saga
Hitoshi Sawa
Yoshiko Takahashi
Koji Tamura
Shinichi Nakagawa
Hiroki Nishida
Yoshiki Hayashi
Masahiko Hibi
Noriko Funayama
Kenji Matsuno
Miyo Terao-Morita
Shosei Yoshida
2021-
2022
Hiroyuki Takeda
Kiyokazu Agata
Naoki Irie
Mototsugu Eiraku
Erina Kuranaga
Mineko Kengaku
Shigeru Kondo
Hitoshi Sawa
Kaoru Sugimura
Akira Nakamura
Ryusuke Niwa
Shigeo Hayashi
Yoshiki Hayashi
Masahiko Hibi
Toshihiko Fujimori
Noriko Funayama
Miyo Morita
Hiroshi Wada

Past Editor-in-chief

Year
実験形態学年報
実験形態学
実験形態学誌
1942
Volume 1※
Yō Okada
1943
Volume 2※
Yō Okada
1947
Volume 3
Yō Okada
1948
Volume 4
Yō Okada
1949
Volume 5
Yō Okada
1950
Volume 6
Yō Okada
1951
Volume 7
Yō Okada
1954
Volume 8
Yō Okada
1955
Volume 9
Yō Okada
1956
Volume 10
Yō Okada
1957
Volume 11
(Yō Okada)
1958
Volume 12
Yō Okada
1959
Volume 13
(Yō Okada)
1960
Volume 14
Yō Okada
1961
Volume 15
Yō Okada
1962
Volume 16
(Yō Okada)
1963
Volume 17
(Yō Okada)
1964
Volume 18
(Mamori Ichikawa)
1965
Volume 19
(Mamori Ichikawa)
1966
Volume 20
(Mamori Ichikawa)
1967
Volume 21
(Mamori Ichikawa)※
Year
embryologia
Year
Development Growth & Differentiation
1950
Volume 1 No.1
Tadao Sato
1969
Volume  No.1-3
1951
Volume 1 No.2、Volume 2 No.1
Tadao Sato
1970
Volume 11 No.4、Volume 12 No.1-3
Masao Sugiyama
1953
Volume 2 No.2
Tadao Sato
1971
Volume 12 No.4、Volume 13
Masao Sugiyama
1954
Volume 2 No.3-12
Tadao Sato
1972
Volume 14 No.1-3
Masao Sugiyama
1955
Volume 2 No.13-15
Tadao Sato
1973
Volume 14 No.4、Volume 15
Masao Sugiyama
1956
Volume 3 No.1-2
Tadao Sato
1974
Volume 16
Tokind S.OKADA
1957
Volume 3 No.3-4
Tadao Sato
1975
Volume 17
Tokind S.OKADA
1958
Volume 4 No.1-2
Tadao Sato
1976
Volume 18
Tokind S.OKADA
1959
Volume 4 No.3-4
Tadao Sato
1977
Volume 19
Tokind S.OKADA
1960
Volume 5 No.1-3
Tadao Sato
1978
Volume 20
Tokind S.OKADA
1961
Volume 5 No.4、Volume 6 No.1-3
Tadao Sato
1979
Volume 21
Tokind S.OKADA
1962
Volume 6 No.4、Volume 7 No.1-3
Tadao Sato
1980
Volume 22
Tokind S.OKADA
1963
Volume 7 No.4、Volume 8 No.1
Tadao Sato
1981
Volume 23
Tokind S.OKADA
1964
Volume 8 No.2-3
Tadao Sato
1982
Volume 24
Kiyotaka YAMANA
1965
Volume 8 No.4、Volume 9 No.1
Tadao Sato
1983
Volume 25
Kiyotaka YAMANA
1966
Volume 9 No.2-3
Tadao Sato
1984
Volume 26
Kiyotaka YAMANA
1967
Volume 9 No.4、Volume 10 No.1
Tadao Sato
1985
Volume 27
Kiyotaka YAMANA
1968
Volume 10 No.2
Tadao Sato
1986
Volume 28
Kiyotaka YAMANA
1969
Volume 10 No.3-4
Tadao Sato
1987
Volume 29
Mitsuki YONEDA
1988
Volume 30
Mitsuki YONEDA
1989
Volume 31
Mitsuki YONEDA
1990
Volume 32
Chiaki KATAGIRI
1991
Volume 33
Chiaki KATAGIRI
1992
Volume 34
Chiaki KATAGIRI
1993
Volume 35
Chiaki KATAGIRI
1994
Volume 36
Chiaki KATAGIRI
1995
Volume 37
Motonori HOSHI
1996
Volume 38
Motonori HOSHI
1997
Volume 39
Hiraku SHIMADA
1998
Volume 40
Hiraku SHIMADA
1999
Volume 41
Hiraku SHIMADA
2000
Volume 42
Makoto ASASHIMA
2001
Volume 43
Makoto ASASHIMA
2002
Volume 44
Makoto ASASHIMA
2003
Volume 45
Sadao YASUGI
2004
Volume 46
Sadao YASUGI
2005
Volume 47
Sadao YASUGI
2006
Volume 48
Sadao YASUGI
2007
Volume 49
Harukazu NAKAMURA
2008
Volume 50
Harukazu NAKAMURA
2009
Volume 51
Harukazu NAKAMURA
2010
Volume 52
Harukazu NAKAMURA
2011
Volume 53
Harukazu NAKAMURA
2012
Volume 54
Harukazu NAKAMURA
2013
Volume 55
Harukazu NAKAMURA
2014
Volume 56
Harukazu NAKAMURA
2015
Volume 57
Harukazu NAKAMURA
2016
Volume 58
Harukazu NAKAMURA
2017
Volume 59
Harukazu NAKAMURA
2018
Volume 60
Harukazu NAKAMURA
2019
Volume 61
Harukazu NAKAMURA
2020
Volume 62
Masanori Taira

Past Officers

Secretary-general
Administrative officer
Accounting officer
1968.9-1970
Ikuo Takeuchi
Kenichi Kato
Hironori Ishizaki
1971-1972
Naohiko Yanagishima
Kenishi Kato
Hironori Ishizaki
1972-1973
Naohiko Yanagishima
Seiichiro Kamisaka
Minoru Kotani
1974-1975
Eiji Onishi
Susumu Takahasi
Kenya Aketa
1976-1977
Hironori Ishizaki
Hiroyuki Ide
Tadashi Ishimoda
1978-1980
Yoshihiro Kato
Shoji Tanaka
Kimie Yamazaki
1981-1983
Takeo Mizuno
Sadao Yasugi
Shigeo Takeuchi
1984-1985.5
Tomio Yanagisawa
Ikuko Yazaki
Isao Uemura
1985.6-1986
Ikuo Yasumasu
Hideo Namiki
Akiko Fujiwara
1987-1987.6
Toru Higashinakagawa
Hideo Namiki
Akiko Fujiwara
1987.7-1989.8
Toru Higashinakagawa
Kunio Kitamura
Yuko Katoh
1989.9-1990.7
Koichiro Shiokawa
Hiroshi Fukamachi
Hiroyuki Takeda
1990.8-1991.7
Koichiro Shiokawa
Hiroshi Fukamachi
Kosuke Tashiro
1991.8-1991.11
Koichiro Shiokawa
Kosuke Tashiro
Kosuke Tashiro
1991.12-1993.9
Koichiro Shiokawa
Kosuke Tashiro
Misaki Asano
1993.10-1995
Yoshitaka Nagahama
Minoru Tanaka
Michiyasu Yoshikuni
1996-1997
Makoto Asashima
Ryoichi Matsuda
Akimasa Fukui
1998-1999
Sadao Yasugi
Kimiko Fukuda
Hidetoshi Saiga
2000-2001
Hiroyuki Ide
Koji Tamura
Ryusaku Deguchi
2002-2003
Harukazu Nakamura
Jun-ichi Funahashi
Yuji Watanabe
Administrative office
2004-2005
Kiyokazu Agata
RIKEN CDB
Deputy secretary-general
2006-2007
Naoto Ueno
Shin-ichi Higashijima
2008-2009
Hiroyuki Takeda
Sumito Koshida
2010-2011
Koji Tamura
Jun-ichi Funahashi
2012-2013
Shigeo Hayashi
Yuji Kageyama
2014-2015
Erina Kuranaga
Naoki Irie
2016
Naoki Irie
Toshihiko Fujimori
2017
Toshihiko Fujimori
Mitsuru Morimoto
2018-2019.05
Mitsuru Morimoto
Hiroshi Sasaki
2019.05-2020.03
Hiroshi Sasaki
Kunimasa Ohta
2020.04-2021.03
Kunimasa Ohta
Mikiko Tanaka
2021.04-2022.03
Mikiko Tanaka
Shizue Ohsawa

Past Annual Meeting

#
Year
Dates
Dates
Venue
President
1
1968
May 18
May 19
Tokyo(Rikkyo Univ.)
Yujiro Hayashi
2
1969
May 31
Jun. 2
Kanazawa, Ishikawa
Tetsuji Kido
3
1970
Mar. 27
Mar. 30
Osaka
Akira Amanuma
4
1971
Aug. 25
Aug. 26
Fukuoka
Izumi Kawakami
5
1972
Aug. 28
Aug. 30
Tokyo
Masaki Furuya
6
1973
Sep. 3
Sep. 5
Kyoto
Tokindo Okada
7
1974
Jun. 20
Jun. 22
Nagoya, Aichi
Masao Sugiyama
8
1975
May 29
May 30
Sendai, Miyagi
Koichi Hiwatashi
9
1976
May 27
May 29
Osaka
Yoshio Okada
10
1977
May 27
May 28
Tokyo
Kiyotaka Yamana・
Yoshihiro Kato
11
1978
May 24
May 26
Mishima, Shizuoka
Yukiaki Kuroda
12
1979
Jun. 27
Jun. 29
Sapporo, Hokkaido
Ichitaro Harada
13
1980
Jun. 20
Jun. 22
Hiroshima
Yoshinobu Kanno
14
1981
May 12
May 14
Kyoto
Setsuya Fujita
15
1982
May 27
May 29
Tokyo
Yukio Hiramoto
16
1983
May 11
May 13
Matsuyama, Ehime
Masaru Ishikawa
17
1984
May 12
May 14
Kumamoto
Toyoaki Fujimoto
18
1985
May 9
May 11
Nagoya, Aichi
Eiji Onishi
19
1986
May 15
May 17
Tsukuba, Ibaraki
Hiroshi Watanabe
20
1987
May 28
May 30
Kyoto
Mitsuki Yoneda
21
1988
May 26
May 28
Yamagata
Taneaki Oikawa
22
1989
Jun. 24
Jun. 26
Sapporo, Hokkaido
Chiaki Katagiri
23
1990
May 24
May 26
Hiroshima
Minoru Amano
24
1991
May 23
May 25
Tokyo
Ikuo Yasumasu
25
1992
May 28
May 30
Yokohama, Kanagawa
Makoto Asashima
26
1993
May 26
May 28
Fukuoka
Kiyotaka Yamana
27
1994
May 25
May 27
Sendai, Miyagi
Hiroyuki Ide
28
1995
May 29
May 30
Nagoya, Aichi
Hajime Fujisawa
29
1996
May 23
May 25
Kyoto
Noriyuki Satoh
30
1997
May 27
May 29
Tsukuba, Ibaraki
Tamio Hirabayashi
31
1998
May 28
May 29
Kumamoto
Shinichi Abe
32
1999
May 28
May 30
Osaka
(Kobe, Hyogo)
Marina Dan
2000
May 25
May 27
Kochi
Kazuo Kawamura
2001
Jul. 08
Jul. 12
Kyoto
(Joint meeting with ISDB)
Masatoshi Takeichi
2002
May 21
May 23
Yokohama, Kanagawa
(Joint meeting with JSCB)
Sadao Yasugi
2003
Jun. 11
Jun. 13
Sapporo, Hokkaido
Masami Wakahara
2004
Jun. 04
Jun. 06
Nagoya, Aichi
Atsushi Kuroiwa
2005
Jun. 02
Jun. 04
Sendai, Miyagi
Harukazu Nakamura
2006
Jun. 01
Jun. 03
Hiroshima
Katsutoshi Yoshizato
2007
May 28
May 30
Fukuoka
(Joint meeting with JSCB)
Kenichi Yamamura
2008
May 28
May 30
Tokushima
Sumihare Noji
2009
May 28
May 31
Niigata(Poster Awards)
Satoshi Hamaguchi
2010
Jun. 20
Jun. 23
Kyoto(Excellent Presentation Awards)
Tadashi Uemura
2011
May 18
May 21
Ginowan, Okinawa(Poster Awards)
Ichiro Masai
45
2012
May 28
May 31
Kobe, Hyogo(Young Awards)
(Joint meeting with JSCB)
Yoshiko Takahashi
2013
May 28
May 31
Matsue, Shimane
Takashi Matsuzaki
2014
May 27
May 30
Nagoya, Aichi(Poster Awards)
Hiroshi Wada
2015
June 2
June 5
Tsukuba, Ibaraki (Poster Awards)
Hiroshi Wada
2017
May 10
May 13
Funabori, Tokyo
Naoto Ueno
2018
June 5
June 8
Funabori, Tokyo
(Joint meeting with JSCB)
Shigeo Hayashi
2019
May 14
May 17
Tennoji, Osaka (Poster Awards)
Hiroki Nishida
2020
May 19
May 22
Kumamoto
Akira Nakamura
2021
June 17
June 18
Sapporo (Online)
Shinichi Nakagawa

Information Circular (PDF)

Information Circular (PDF)

1968 October
721KB
1968 December
405KB
1969 April
306KB
1969 July
449KB
1970 March
200KB
1970 July
387KB
1971 January
598KB
1971 March
526KB
1971 July
579KB
1971 December
809KB
1972 April
573KB
1972 July
880KB
1972 October
1858KB
1973 January
501KB
1973 May
954KB
1973 December
740KB
1974 February
727KB
1974 August
431KB
1974 December
484KB
1975 February
459KB
1975 August
646KB
1975 November
270KB
1976 February
292KB
1976 August
680KB
1976 December
411KB
1977 February
416KB
1977 August
436KB
1977 December
548KB
1978 February
649KB
1978 July
770KB
1978 December
534KB
1979 March
627KB
1979 May
156KB
1979 August
776KB
1979 November
558KB
1980 March
568KB
1980 August
1125KB
1980 December
648KB
1981 March
637KB
1981 July
1468KB
1981 December
1411KB
1982 February
832KB
1982 August
1451KB
1982 December
939KB
1983 April
1055KB
1983 July
1554KB
1983 December
1231KB
1984 April
1213KB
1984 August
1972KB
1984 December
1274KB
1985 April
1067KB
1985 July
1791KB
1985 December
2225KB
1986 March
1657KB
1986 July
2858KB
1986 December
2348KB
1987 March
4389KB
1987 August
2921KB
1987 December
2566KB
1988 March
2375KB
1988 August
3032KB
1988 December
2325KB
1989 March
2084KB
1989 August
2910KB
1989 December
2715KB
1990 March
3164KB
1990 August
3319KB
1990 December
3056KB
1991 March
2151KB
1991 August
3626KB
1991 December
1907KB
1992 April
1908KB
1992 September
2496KB
1992 December
1800KB
1993 April
1522KB
1993 October
1836KB
1993 December
1662KB
1994 April
1368KB
1994 August
2031KB
1994 December
1631KB
1995 April
1245KB
1995 August
2557KB
1995 December
1555KB
1996 May
1939KB
1996 August
3024KB
1996 December
2673KB
1997 April
2153KB
1997 July
2407KB
1997 December
2771KB
1998 April
2005KB
1998 August
3256KB
1998 December
1672KB
1999 May
1084KB
1999 August
2254KB
1999 December
1626KB
2000 April
1668KB
2000 August
2499KB
2000 December
1232KB
2001 April
1977KB
2001 September
1824KB
2001 December
1386KB